Blog

Stanovenie si cieľa v akademickej práci

Cieľ je popri téze, resp. hypotéze jedným zo základných atribútov každej akademickej práce. Je veľmi dôležité, aby ste vo svojich prácach presne vedeli, čo chcete dosiahnuť a aké nástroje či metódy na dosiahnutie cieľa využijete. Navyše, jasné stanovovanie cieľov v akademických prácach vám môže napomôcť definovať a dosahovať ciele aj v súkromnom živote.

Jednou z možností, ako si stanoviť ciele (nielen v akademickej práci) je využitie metódy SMART, ktorá určuje špecifickosť, merateľnosť, akcie, realizáciu a tiež časové ohraničenie cieľa. Využitie tejto metódy v praxi znamená:

S – SPECIFIC. Inak povedané, špecifikovať svoj cieľ čo najkonkrétnejšie. Je dôležité, aby cieľ, ktorý si stanovíte v práci, mal čo najviac konkrétnu, špecifickú podobu.

M – MEASURABLE, čiže možnosť merania cieľa. To znamená, že v prípade dosiahnutia cieľa musíte jednoznačne špecifikovať, či sa vám cieľ vašej práce podarilo naplniť.

A – ACTIONABLE. Každý cieľ – aj ten váš v práci – musí nabádať k určitej akcii, prostredníctvom ktorej dokážete jeho špecifickosť a realizáciu.

R – REALISTIC. Ciele, ktoré si v práci stanovujete, musia byť realistické. Musíte definovať takú podobu cieľa, ktorá vám pomôže vyriešiť konkrétny problém. Napríklad v seminárnej práci nie je možné riešiť všeobecný problém (migráciu, nezamestnanosť a pod.). Ide o najčastejšiu chybu stanovenia si cieľa. Všeobecne môžete charakterizovať každý problém, ale nie navrhnúť jeho riešenie. Aj to by malo byť cieľom práce. Ako príklad spomeniem nezamestnanosť. V 5-stranovej seminárke síce môžete definovať, čo je to nezamestnanosť, ale nemôžete podrobne analyzovať boj proti nezamestnanosti všetkých skupín nezamestnaných, keďže Zákon č. 5/2004 Z. z. definuje 8 skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V tomto prípade odporúčam zamerať sa napríklad len na jednu skupinu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre tú navrhnúť riešenia. Práve tu sa totiž ukazuje vaša schopnosť do hĺbky analyzovať problém a následne navrhovať možnosti tento problém vyriešiť.

T – TIME BOUND. Pri stanovení cieľa je dôležité stanoviť si termín, resp. časové obdobie, v rámci ktorého stanovený cieľ skúmate, prípadne do akého obdobia máte záujem tento cieľ dosiahnuť. Ak sa chystáte skúmať napríklad severokórejský jadrový program, tak je vhodné zvoliť si časové obdobie, v ktorom ho chcete skúmať (napríklad obdobie studenej vojny). Samozrejme, v osobnom živote, pokiaľ chcete schudnúť 10 kilogramov, je dôležité stanoviť si, dokedy ich chcete schudnúť :-)

A tu sú príklady konkrétnych, správne definovaných cieľov:

• Cieľom záverečnej práce je identifikovať, aké systémy trestov boli využívané v rokoch 1945 – 1990 v Československu.

• Cieľom práce je zistiť, aký vplyv majú masmédia a vysielané násilné scény na žiakov II. stupňa základných škôl (v tomto prípade skúmame súčasný stav, ktorý nie je uvedený v cieli práce – ak ho nešpecifikujete priamo v cieli, je vhodné následne napísať, že ide o výskum súčasného obdobia, ktorý je realizovaný napríklad v rokoch 2018 – 2019 medzi žiakmi II. stupňa základných škôl).

• Cieľom seminárnej práce je poskytnúť prehľad o základných aspektoch, ktoré mali vplyv na vývoj zahraničnej politiky Československa vo vzťahu k ZSSR v rokoch 1945 – 1990.

Verím, že vám moje rady pomohli naformulovať konkrétny a na konci projektu merateľný cieľ.
Nezabúdajte, že v prípade potreby je tu náš tím pre vás :-)