Blog

Metodika výskumu: závisle a nezávisle premenná, výskumná otázka a hypotéza

prechádzajúcom blogu som charakterizovala, čo je treba stanoviť si ešte pred písaním vašej akademickej práce. Išlo o tému a výskumný problém. Teraz vám vysvetlím, čo je dôležité pri formulovaní výskumnej otázky a hypotézy. Samozrejme, že výskumnú otázku a hypotézu nemusia obsahovať všetky akademické práce. Veľa záleží aj od vášho konzultanta (práce, predmetu) a tiež od typu práce, ktorú aktuálne spracúvate.

Vo výskumnej otázke pracujete s tzv. premennými. Inak povedané, vo výskumnej otázke rozmieňate svoj „veľký“ výskumný problém na „drobné“ časti. Tieto časti môžu byť buď jasne merateľné, alebo kategoriálne. Spravidla sa však premenné rozdeľujú na nezávisle a závisle premenné. Zatiaľ, čo nezávisle premenné spôsobujú daný efekt, závisle premenné „závisia“ od nezávisle premennej. V prípade výskumu profesie učiteľa v súčasnej spoločnosti môžete definovať ako nezávisle premennú napríklad postoje rodičov k práci učiteľa a ako závisle premennú (teda tú, ktorá sa mení pod vplyvom postojov rodičov) motiváciu učiteľa o svoju prácu.

Po definovaní závisle a nezávisle premennej môžete stanoviť výskumné otázky a hypotézy. Výskumnú otázku spravidla formulujete vždy, keď disponujete výskumným problémom. Zapamätajte si, že pri formulácii výskumnej otázky nie je vhodné využívať tzv. superlatívy ani formulácie, na ktoré je možné odpovedať iba „áno“ alebo „nie.“ Výskumné otázky môžu mať rôzny charakter. Môžu byť deskriptívne (presne nimi niečo opisujete), relačné (dávajú do vzájomného vzťahu rôzne premenné) alebo kauzálne (zisťujú príčinu – kauzalitu medzi premennými).

Následne, z výskumnej otázky odvodíte vašu hypotézu. Zapamätajte si, že hypotézou sa snažíte dokázať určitý vzťah. Ak sa vám hypotéza potvrdí, tak ju verifikujete – ak nie, tak jej znenie falzifikujete. Podobne ako výskumná otázka, aj hypotéza môže mať rôznu podobu. Môže to byť napríklad oznamovacia veta, „tvrdenie“ obsahujúce dve premenné alebo premenné, ktoré sa dajú kategorizovať (merať).

Máte problém naformulovať výskumnú otázku alebo hypotézu? Oslovte nás a my vám s ich formuláciou veľmi radi pomôžeme. Náš tím je tu pre vás :-)