Blog

Čo je to IMRAD?

Na vysokej škole sa môžete pri písaní akademickej práce stretnúť s termínom IMRAD, ktorý vám priblížim v tomto blogu.

IMRAD je skratka z viacerých anglických slov. Ide o systém, podľa ktorého sa píšu akademické práce – spravidla tie, ktoré obsahujú výskum. Ide o úvod (Introduction), metódy (Methods), výsledky výskumu (Results) a (And) diskusiu (Discussion). V závislosti od školy však môže byť písanie podľa modelu IMRAD vyžadované aj v prípade, že píšete teoretickú prácu a nerealizujete kvantitatívny výskum. Čo však IMRAD znamená a čo majú jednotlivé časti práce písané v zmysle IMRAD obsahovať?

Úvod obsahuje základné informácie o práci. V úvode definujeme, čo chceme v práci povedať, čomu sa v jednotlivých kapitolách venujeme. Spravidla obsahuje úvod aj informácie o cieli, použitých metódach a zdrojoch, ktoré v práci využívame.

Metódy. Táto kapitola podrobne definuje celkovú metodológiu, ktorou postupujeme v práci. Okrem „klasických“ metód práce s textom (deskripcia, analýza, dedukcia a pod.) v tejto časti práce podrobne definujeme aj štatistické metódy, premenné, výskumné otázky, hypotézy... Ide o kapitolu, ktorú nemajú všetky akademické práce. Jej zaradenie preto odporúčam konzultovať s Vaším mentorom (školiteľom).

Výsledky výskumu. Inak povedané – praktická (výskumná) časť. Odporúčam ju spracovať čo najviac podrobne. Pokiaľ sa dá, využívajte v tejto časti tabuľky, grafy, schémy a pod. Na jednej strane jednoduchšie napíšete požadovaný počet strán, na strane druhej bude práca pôsobiť profesionálnejšie, než len text v odrážkach.

Diskusia. Táto časť práce má byť spolu s výsledkami výskumu najrozsiahlejšou časťou práce (cca 40%). Podľa požiadaviek Vášho mentora (školiteľa) je možné výsledky výskumu a diskusiu spracovať ako jednu kapitolu. Diskusia by mala byť komentárom autora práce na dosiahnuté výsledky, odpovedať na položené výskumné otázky a tiež verifikovať, resp. falzifikovať stanovené hypotézy. Vhodné je dosiahnuté výsledky porovnať s už existujúcimi názormi na skúmanú problematiku.

Akademické práce píšeme rôznym spôsobom. Spravidla sa tieto práce píšu v prvej osobe množného čísla. Stretávame sa však aj s požiadavkami písať práce v trpnom rode (práca pojednáva o...), resp. v prvej osobe jednotného čísla (spravidla v menej obsiahlych – seminárnych/semestrálnych prácach).

Neviete si rady s akademickou prácou? Pokojne sa obráťte na náš tím, ktorý vám po konzultácii spracuje jedinečné podklady k Vašej práci. S prípravou podkladov máme dlhoročné skúsenosti. Sme tu pre vás.